بررسی تاثیر سواد رایانه ای معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">بررسی تاثیر سواد رایانه ای معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری  دانش آموزان</span>

بررسی تاثیر سواد رایانه ای معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان

بررسی تاثیر سواد رایانه ای  معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری  دانش آموزان

index

چكيده

 

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان الیگودرز صورت گرفته است  .

جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان الیگودرز كه از بين آنها 60 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.

ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از پرسشنامه استاندارد  سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون به تحليل داده ها پرداخته شد كه ضريب همبستگي (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آزمودنيها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فهرست مطالب

چكيده. 4

فصل اول.. 7

مقدمه : 8

مسأله پژوهشي.. 10

فرضيه پژوهشي.. 10

اهداف تحقيق.. 10

تعريف اصطلاحات.. 11

الف)تعايف سازنده و مفهومي.. 11

پيشرفت تحصيلي: 11

نظريه تداعي گرايي.. 28

نظريه گشتالت.. 29

مكتب شناختي.. 29

نظرية روانكاوي.. 30

روانكاوي جديد. 32

عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي.. 33

تاثير معلمان بر خلاقيت.. 36

فصل سوم. 39

جامعه. 40

نمونه. 40

طرح تحقيق.. 40

ابزار اندازه گيري: 40

روش تجزیه و تحلیل.. 40

پاياني آزمون MPPT. 41

روش آماري.. 42

فصل چهارم. 43

تجزيه و تحليل داده ها 44

فصل پنجم. 51

محدوديتهاي تحقيق.. 52

پيشنهادهاي تحقيق.. 52

خلاصه تحقيق: 52

منابع.. 55

پیوست ها57

RIAL 250,000 – خرید