مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج</span>
تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس

مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان

چکیده:

آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است بررسی تأثير انواع پاداش بر عملكردورضایتمندی کارکنان شرکت شیشه لرستان می‌باشد. برای این منظور با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه‌ی آموزشی در دانشگاه پرسشنامه‌ای تدوین گردید و در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفت؛ سپس با استفاده از تکنیک‌های آماری مناسب به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده پرداختیم. به منظور دسترسي به هدف بيان شده در بالا و مشخص نمودن عوامل و متغيرهاي مهم و مرتبط با موضوع در سطح کارکنان شرکت شیشه، در تحقيق حاضر، مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط، از ادبیات نظری استفاده شده است پس از مطالعه ادبیات تحقيق، به طرح یازده فرضيه(فرضیه ایجاد شد جهت حل مسئله و پاسخ گويي به سؤالات تحقيق، گام‌هاي زير پيموده شد: مطالعه ادبيات موضوع، استخراج سازه‌ها، متغيرها و عوامل مرتبط ، طراحي ابزار اندازه‌گيري مرتبط ، مطالعات ميداني مقدماتي و معتبرسازي ابزار اندازه‌گيري داده‌ها و اطلاعات، تهيه پرسشنامه نهايي و توزيع در بين كاركنان ، مطالعات ميداني اصلي و جمع‌آوري داده‌ها واطلاعات، انجام آزمون‌‌هاي آماري مختلف و در نهايت تجزيه و تحليل اطلاعات به‌دست آمده، كه البته در مبحث تجزيه و تحليل نتيجه‌هاي به‌دست آمده از آزمون آلفاي كرونباخ و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده، و نرم افزار آماري مورد استفاده به منظور انجام تجزيه‌وتحليل ها، SPSS بوده ‌است.این تحقیق شامل پنج فصل است که فصل اول ادبیات تحقیق ، فصل دوم مروری بر سوابق انجام شده تحقیق ، فصل سوم روش تحقیق ، فصل چهارم نتایج حاصل از تحقیق و فصل پنجم شامل پیشنهادات می باشد.

 

RIAL 170,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید