تاثیر علوم در مفاهیم و روش تدریس هنر در کودکان دبستانی و پیش دبستانی در قالب فایل ورد DOC"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">تاثیر علوم در مفاهیم و روش تدریس هنر در کودکان دبستانی و پیش دبستانی در قالب  فایل ورد DOC</span>

تاثیر علوم در مفاهیم و روش تدریس هنر در کودکان دبستانی و پیش دبستانی در قالب فایل ورد DOC

تاثیر علوم در مفاهیم و روش تدریس هنر در کودکان دبستانی و پیش دبستانی

در قالب  فایل ورد DOC

26 صفحه

چكيده

رويكرد تلفيقي به برنامه درسي هنر متناسب باهوش چندگانه، رشته هاي هنري مختلف و ايجاد موقعيت يادگيري مرتبط با مفاهيم علو متجربي، جهت گيري اصلي تربيت هنري و طراحي آموزش هنر بوده است. مسايل مرتبط با اجراي برنامه درسي هنر همچون طراحي آموزشي، آموزش هاي حرفه آموزگاري در حوزه يادگيري هنر، ايجاد موقعيت يادگيري در ساعت هنر و نظاير آن و همچنين مشكلات مرتبط با عدم توجه به عناصر برنامه درسي، موجب شده است، توليدات هنري دانش آموزان از غناي لازم برخوردار نشود. در طراحي آموزشي هنر مبتني بر تلفيق توليد هنري و مفاهيم علو م تجربي، كوشش شده است با توجه به عناصر برنامه درسي هنر در هنگام اجرا، توليد هنري در درجه اول و يادگيري علوم در درجه دوم مورد تأكيد باشد. توليد هنري، محصول هنري است كه به دنبال آموزش هنر مي آيد. در ساعت هنر، كاربرد مفاهيم علوم در هنر به عنوان يك رويكرد تلفيقي متمايز درمقابل كاربرد هنر در آموزش، موردنظر است و مفاهيم علو م تجربي در خدمت يادگيري هنر قرار مي گيرد.

از اين رو مفهوم و قلمرو توليد هنري مورد تأكيد قرار گرفته است. با توجه به رو ششناسي پژوهشي معطوف به عمل فكورانه و با تأكيد بر قضاوت و تصميم گيري پژوهشگر)در مقام آموزشگر هنر(، الگوي راهنما براساس چهارچوبي كه از مبناي نظري و تجربي پژوهش حاصل شده است، توسط صاحب نظران برنامه درسي و كارشناسان آموزشي به شيوه تحليل داد ههاي متني )رويكرد كيفي( اعتبار بخشي گرديده است. به اين ترتيب در اين مرحله بستر دانستن )دانش رويكرد تلفيقي به برنامه هاي درسي هنر و علوم( فراهم شده است.

قیمت : 2000 تومان

فهرست مطالب

چكيده

تولد نوزاد ، آغاز آموزش هنر

آموزش هنر دوره پیش دبستانی

آموزش هنر در دوران دبستان

مبناي نظري دانش توليد هنري

چيستي مفهوم توليد هنري گاردنر (تلفيق توليد، ادراك و تأمل)

تاثیر علوم در مفاهیم و روش تدریس هنر در کودکان دبستانی و پیش دبستانی

تاثیر علوم در مفاهیم و روش تدریس هنر در کودکان دبستانی و پیش دبستانی

RIAL 60,000 – خرید