دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources</span>
ارسال هوشمند منابع نیرو برای سیستم های قدرت الکتریکی تجدید ساختار شده (ترجمه همراه با مقاله انگلیسی)

دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources

 دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources

 

دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources

دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources

 

دانلود مقاله ترجمه شده

Smart Dispatch of Generation Resources for Restructured Electric Power Systems

همراه با ترجمه کاملا روان و تخصصی در قالب یک فایل ورد

 دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources

 دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources

Abstract–This paper addresses the vision of a new generation dispatch system for restructured power systems. As distributed generation, demand response and renewable energy resources become significant portions of overall system installed capacity, a better system dispatch tool for system control centers is required in order to cope with the increasing amount of uncertainties being introduced by the new resources. A Smart Dispatc framework for regional transmission organizations and transmission system operators to manage large power grids is proposed. In particular, the ability of the new dispatch system to provide a better holistic and forward-looking view of system conditions and generation patterns will be discussed in detai Such features are deemed critical for the success of efficient system operations in the futur Index Terms—Economic dispatch, system security, system operations, electricity market, smart grid, generation control

ارسال هوشمند منابع نیرو برای سیستم های قدرت الکتریکی تجدید ساختار شده

 

   چکیده ــ این مقاله، دیدی از یک سیستم ارسال نیروی جدید برای سیستم های قدرت تجدیدِ ساختار شده، ارایه می دهد. با تبدیل تولید توزیع شده، پاسخ به تقاضای انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر به بخش مهمی از ظرفیت (قدرت) کل نصب شده ی سیستم، نیاز به یک ابزار بهتر برای ارسال سیستم برای مراکز کنترل سیستم می باشد تا افزایش عدم قطعیت های ناشی از منابع نو، جبران شود. یک چارچوب ارسال (SD) برای اینکه سازمان های محلی انتقال برق و اپراتورهای سیستم انتقال بتوانند شبکه های قدرت بزرگ را مدیریت کنند، ارایه شده است. بویژه، قابلیت سیستم ارسال (نیرو) جدید در ارایه دید جامع و آینده-نگرانه بهتر از شرایط سیستم و الگوهای تولید، در اینجا بطور دقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت. این ویژگی ها، برای موفقیت عملکرد یک سیستم پربازده در آینده، بحرانی فرض می شوند.

   اصطلاحات شاخص ــ ارسال اقتصادی انرژی، امنیت سیستم، عملکرد سیستم، بازار برق، شبکه هوشمند، کنترل تولید

 دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources  دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources   انلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources
 دانلود مقالات ISI ترجمه شده Smart Dispatch of Generation Resources
RIAL 170,000 – خرید