دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش</span>

دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش

دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش

در قالب یک فایل ورد – 8 صفحه

نقد و بررسی رأی شعبه 5دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی

به طرفیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

احمدابدالی

درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش

چکیده:

در این نوشتار به نقد و بررسی دادنامه صادره از شعبه 5 دیوان عدالت اداری پرداخته ایم. موضوع پرونده، شکایت شاکی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است برای احقاق حقوق بند انگشت دست خود که در اثر حادثه ای در حین انجام وظیفه آسیب دیده و نهایتاً قطع شده است. به برخی ایرادات و نکات شکلی مانند استفاده از برخی کلمات نامأنوس و ایراد گردش کار دادنامه و ایراد ماهوی رأی که ضعف و ابهام دو وجه استدلالی و استنادی آن می باشد از موضوعات مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

شرح موضوع: 3

مسائل شکلی: 3

مسائل ماهوی: 5

نتیجه: 7

 دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش دانلود مقاله درخواست حق و حقوق از دست دادن بند انگشت نشانی به طرفیت نیروی هوایی ارتش

RIAL 48,000 – خرید