دانلود مقاله یادگیری و موانع آن"/>
آخرین محصولات

دانلود مقاله یادگیری و موانع آن

 دانلود مقاله یادگیری و موانع آن

دانلود مقاله یادگیری و موانع آن

دانلود مقاله یادگیری و موانع آن

مقدمه

روان شناسان در تعریف یادگیری به سه فرایند اشاره می کنند:

اول، یادگیری هر چیز تازه تغییری را در بردارد. مثلاً وقتی کودکی کاربرد کامپیوتر را می آموزد، ابتدا چند بار اشتباه می کند، و مرتباً فکر و رفتار خود را تغییر می دهد تا به جایی می رسد که دیگر اشتباه نمی کند یعنی به خوبی می داند چگونه کامپیوتر را بکار ببرد. به عبارت دیگر، کودک ناتوانی خود را به توانایی تبدیل می کند یعنی تغییر لازم در او بوجود می آید.

دوم، یادگیری تأثیر نسبتاً ثابتی در ذهن و رفتار کودک می گذارد. یعنی مهارت کاربرد کامپیوتر در او بوجود می آید، و مهارت هم به سرعت از بین نمی رود.

سوم، یادگیری متضمن تجربه است. کودکان ضمن تجربه های خود با اشخاص دیگر یاد می گیرند که چگونه با آنها برخورد کنند. کودکان گرایش های مثبت یا منفی نسبت به مطالعه را یاد می گیرند.
با توجه به سه فرایند مذکور می توان یادگیری را تغییر نسبتاً ثابت در ذهن یا رفتار که ضمن تجربه رخ می دهد، تعریف کرد و تغییرات ناشی از نضج، غرایز یا خستگی صدمات یا صرف داروها را شامل نمی شود.

مقدمه. 2

تعریف یادگیری.. 3

عوامل موثر در یادگیری.. 4

آمادگی : 5

انگیزه : 5

مواردی که باعث به وجودآوردن انگیزه در دانش آموزان می شود. 6

تمرین وتکرار : 7

موانع یادگیری: 8

مقاومت دربرابریادگیری،موانع یادگیری.. 8

مقاومت به دلیل محتوای مطالب.. 9

شیوه های برخورد بابرخی خصوصیات شاگردان. 10

نگاه شاگردان: 13

ارزیابی کلاس درس… 13

مزایا: 14

نتیجه گیری.. 17

RIAL 40,000 – خرید