دانلود پاورپوینت کشاورزی کاشت داشت برداشت"/>
آخرین محصولات

دانلود پاورپوینت کشاورزی کاشت داشت برداشت

دانلود پاورپوینت کشاورزی کاشت داشت برداشت

 

داشت کاشت برداشت

دانلود پاورپوینت کاشت داشت و برداشت محصولات کشاورزی در غالب فایل پاورپوینت

17 اسلاید کامل با انیمیشن اسلاید و انیمیشن متن

 

1 – آماده سازي زمين: براي کاشت بذر يا گياه يا خاک، ابتدا بايد خاک را آماده کرد. به اين کار آماده سازي مي گويند. براي آماده سازي زمين ابتدا آن را شخم مي زنند.
شخم: عبارت است از برگرداندن خاک و نرم کردن کلوخها، به طوري که نفوذ پذيري خاک نسبت به آب و هوا بيشتر شود و فعاليت موجودات ذره بيني خاک افزايش يابد.


 

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین

RIAL 30,000 – خرید