دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی"/>
آخرین محصولات

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی

در قالب یک فایل ورد

مقدمه

در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروزی بعضی از سازمان ها موفق و اثربخشی و بعضی دیگر ناموفق و اثربخش هستند، آنچه مسلم است، عوامل مختلفی در موفقیت و اثربخشی و بعضی دیگر ناموقو غیراثربخش هستند،آنچه مسلم است عوامل مختلفی در موفقیت و اثربخشی و اثربخشی سازمانها تاثیر دارد. تعدادی از عوامل خارج از کنترل سازمان هستند. یکی از این عوامل، ساختار سازمانی می باشد.به طور کلی ساختار و تشکیلات اداری در هر سازمانی به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله ای است برای دستیابی به اهداف سازمان برای اجرای موثر و موفقیت آمیز وظایف، هر سازمان باید دارای ساخت سازمانی و تشکیلات موثر باشد. به طوری که وظایف و مسئولیت هابه وضوح بین واحدهای مختلف تقسیم شده و و به آنها قدرت اختیار در برابر مسئولیت و وظایف داده شود. ساخت سازمانی و تشکیلات غیراثربخش غالبا عامل عمده و مهمی در عدم اثربخشی و نارسایی تصمیم گیری در هر سازمان محسوب می شود. همچنین درک هدف های سازمان از نخستین گامهایی است که باید در راه درک اثربخشی سازمان برداشت هدف های سازمان باید نشان دهنده علت وجودی آن و آنچه که در پی دستیابی به آن است، باشد. گفته شد یکی از مشکلات اساسی بر سر راه اثربخشی سازمانها، مسائل اختیاری است. به گونه ای که ساختارهای سازمان ها، ساختارهای کهنه و مبتنی بر مفروضات سنتی است که با وظایف فعلی آنهاسازگاری نداشته، پویایی و تحولات محیط امروزین را مد نظر قرار نداده وعلاوه بر آن مطابق نیازهای کنونی جامعه فعلی نیز نبوده و به ابعاد انسانی و انگیزش نیروی کار توجهی نکرده است. باتوجه به اینکه یکی از وظایف مدیران سازماندهی است و سازماندهی نیز فرآیندی نیز فرآیندی پویاست لذا باید این ساختار با توجه به تغییرات عمده محیطی نیز اصلاح گردد و سازماندهی مجدد متناسب با متغیر ها و عوامل استراتژیک نیز همگام با تغییرات صورت پذیرد.

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-2- تعریف موضوع تحقیق.. 3

دانلود.

3پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی  دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی  دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی  

RIAL 185,000 – خرید