پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن"/>
آخرین محصولات

پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن

دانلود پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن

پيشگفتار:

خازن هاي اصلاح ضريب توان براي مهندسين برق اسم آشنايي است و اهميت اين عناصر در سيستمهاي توزيع بر هيچ كس پوشيده نيست . اين عناصر در سيستمهاي توزيع نقش كليدي دارند. در سيستمهاي توزيع به خاطر ولتاژ پايين تر جريان O عبوري از خطوط بالا است و اين امر باعث مي شود كه XI2  بالا باشد، كه به همراه توان مصرفي حقيقي ، اندازه ي توانن ظاهري را بالاتر برده ، لازم مي دارد كه از تجهيزاتي با قدرت بالاتر استفادهه كنيم ،I توان راكتيو القايي كه بيشتر از خاصيت سلفي عناصر مي باشد به وفور در سيستمهايي توزيع و قدرت يافت مي شود كه از عوامل توليد كننده ي آني مي توان به موتورهايي القايي مورد استفاده در صنعت ، تراش ها ، خطوط انتقال وميره اشاره كرد . براي كم كردن اثر توان القايي در نتيجه اندازه مي توان ظاهري ، از وسايل گوناگون مانند موتورهاي سنكرون و خازن هاي اصلاح ضريب توان  مي توان استفاده نمود، كه مورد اول بيشتر در صنايع بمنظور كم كردن هزينه توان راكتيو استفاده مي شد ، كه به خاطر هزينه تعمير و نگهداري بالا ، در حال حاضر بيشتر از خازن هاي سوئيچينگ استفاده مي شود . اما مورد دوم كه بحث اصلي ما در اين پايان نامه مي باشد به خاطر هزينه تعمير و نگهداري كم و عمر بالا بيشتر در سيستم هاي توزيع استفاده مي شود. كه مي تواند به صورت واحد ، گروهي ، ثابت و يا قابل سوئيچ به كار گرفته شود. از ديگر پارامترهاي مهم مربوط به اين خازن مي توان به مقدار بهينه اين خازن ها و مكاني كه بيشترين جبران سازي را ايجاد مي كند اشاره كرد ، كه در حد توان در اين پايان نامه بررسي شده است

فهرست مطالب

پيشگفتار:       5

فصل 1-    مفاهيم اساسي مربوط به خازن ها 6

1-1-    ساختار مكانيكي و الكتريكي خازن.. 6

1-2-    ظرفيت خازن و انرژي ذخيره شده در خازن.. 7

1-3-    تفاوت دي الكتريك…. 8

1-4-    خازن قدرت   10

1-5-    توان.. 13

1-6-    مثلث توان  18

1-7-    مفهوم فيزيكي توان اكتيو و راكتيو. 19

پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن

RIAL 98,000 – خرید