آخرین محصولات

بایگانی ماهانه: آوریل 2016

مقاله باستان شناسی

Photograph of gold, silver, and gilded copper metalwork treasure jewelry buried in the Moche (Mochica) royal tomb treasure of the Old Lord of Sipan in the Lambayeque Valley of Northern Peru. The treasure includes beads, nosepieces, and earspools. The heads are beads for necklaces worn as necklaces and pectorals by the buried warrior priest. The Sipan tombs are the richest archeology excavation site ever found in the Americas or New World. The pyramid or platform (huaca) is excavated by archeologist Walter Alva of the Bruning Museum in Lambayeque. The huaca is built of adobe mud bricks. The Moche culture began about 200 B.C., lasting to about 1000 A.C. Photograph by Nathan Benn taken September, 1989.

مقاله باستان شناسی مقدمه باستان شناسی ، دانش شناخت فرهنگهای ادوار گذشتة انسان ، بر اساس مطالعة اشیا و آثار دیرین و جزآن . فرهنگستان ایران این ترکیب را معادل آرکئولوژی فرانسوی وضع کرده است که از آرخایولوگیا ی یونانی ، مرکب از آرخایوس به معنی کهن و لوگیا از واژة لوگوس به معنی شناخت ، مشتق شده است . ... ادامه مطلب »

نقش مشاوره و راهنمایی در رسیدن به اهداف

moshavere_319884

نقش مشاوره و راهنمایی در رسیدن به اهداف چکيده   راهنمايي به معناي هدايت و ارشاد و اداره کردن به کار مي رود و هدف آن عبارت است از: آگاهي و بصيرت فرد در امور گوناگون که اين شناخت موجب نيل به کمال و معرفت گردد. اهداف راهنمايي مي تواند آني و غايي باشد. هدف آني،  رفع مشکل فعلي فرد ... ادامه مطلب »