آخرین محصولات

فرایند دریافت مراقبت پایان زندگی در خانواده های بیماران مسن بر طبق استراتژی سلامت خانواده

The process of end-of-life care delivery to the families of elderly patients according to the Family Health Strategy

Elderly-Patient-Care

فرایند دریافت مراقبت پایان زندگی در خانواده های بیماران مسن بر طبق استراتژی سلامت خانواده

فرایند دریافت مراقبت پایان زندگی در خانواده های بیماران مسن بر طبق استراتژی سلامت خانواده

7 صفحه ترجمه فارسی

Objective: To understand the process of end-of-life care delivery to the families of elderly patients according to a Family Health Strategy (FHS) team, to identify the meanings the team attributes to the experience and to build a theoretical model. Method: Symbolic Interactionism and Grounded Theory were applied. Fourteen professionals working in an FHS located in a country town in the state of São Paulo were interviewed. Results: Through comparative analysis, the core category overcoming challenges to assist the family and the elderly during the dying process was identified, and it was composed of the following sub-processes: Identifying situational problems, Planning a new care strategy, Managing the care and Evaluating the care process. Conclusion: the team
faces difficulties to achieve better performance in attending to the biological and emotional needs of families, seeking to ensure dignity to the elderly at the end of their lives and expand access
to healthcare…

Descriptors: Family; Aged; Death; Family Health Program; User Embracement; Professional- Family Relations.

مقدمه

افراد 60 ساله و بالاتر مسن به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه آنها مسن را از سن 60 ساله می دانند، متفاوت از کشورهای توسعه یافته جایی که مسن را از سن 65 سال در نظر می گیرند. با این حقیقت، فرد مسن و خانواده اش زمینه را برای افزایش فرایند آسیب پذیری در طول صحنه نهایی زندگی و بدون تغییر در ریکاوری سلامتی شان مهیا می کند. این مراقبت برای مردم در پایان زندگیشان فراهم آمده است که به عنوان یک رویکرد در کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم با بیماری پایانه ای و خانواده شان تلاش نمده است. هرچند عقاید مختلف در مورد مجاورت دوره پیش آگهی کشنده وجود دارد، اما اصول مراقبت مسکنی تا جایی که ممکن است نیاز می باشد. نه تنها در ارتباط با بیماریهای نهایی بلکه در رابطه با شرایط مزمن. بویژه در رابطه با مراقبت دارویی برای افراد مسن، آمادگی بیشتر در برنامه ریزی مراقبت سلامتی در ملاقات نیازهای این مردم توصیه می گردد. به عبارتی در تاکید به رویکرد هماهنگ در میان تیم های مراقبتی دارویی، آنها مراقبت ویژه ای را برای سالمندان فراهم می کنند. این باید ذکر گردد که عملکرد خانواده ها و بیماران مسن برای دریافت مراقبت دارویی در خانه منجر می شود. یکی از بهترین استراتژی سلامت خانواده ها FHS که به عنوان یک پیشنهاد برای سازمان های سلامتی یکپارچه UHS در بافت مراقبت سلامتی اولیه ذکر گردید، تکیه به توانایی شان در حمایت از خانواده ها دارد.

دانلود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*