آخرین محصولات

دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد

دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد

Attraction
Attraction

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار مقطع کرشناسی ارشد

رشته های شیمی، شیمی آلی ، شیمی فیزیک ،شیمی تجزیه ، شیمی معدنی و دیگر رشته های مربوطه

تشکیل پیوند هیدروژنی بر شکل مولکولها/پایداری وخواص فیزیکی وشیمیایی اثر می گذارد.

هرچه اتم هیدروژن بار مثبت

جزئی بیشتری داشته باشد

پذیرنده قویتری خواهد بود و

پیوند هیدروژنی قویتری برقرار

خواهد شد.

vپیوند هیدروژنی شاید متعلق به برهمکنش های کلی غیرکووالانسی است که ضعیف تر از پیوند شیمیایی عادی است.

vپیوندهای قائم هالوژن برای پیوندهای هیدروژن درزیست مولکولی نقش تععین کننده ای دارد.پیوند هیدروژنی درنیروهای الکترواستاتیک‚قطبی‚پراکندگی و کووالانسی انتقال بار سهیم است تا حدود آنرا تغییر دهد.

vاخیرا تجسم پیوند هیدروژنی بانیروهای اتمی میکروسکوپی امکان پذیرشده است.

vدو روش نظری NBO وAIM بطور گسترده ای برای بررسی پیوندهای هیدروژنی هالوژنی ولیتیم بکار می رودچندین معیار براساس AIM پیشنهاد شده است که برهمکنش های مشترک ومحدود را از هم تشخیص می دهد.

vتمام 100 کمپلکس مورد مطالعه در این تحقیق بصورت کوتاه D-X…A نوشته شده که نماد گروه دهنده پیوند X-D وگروه پذیرندهA است.

vتمامی این کمپلکس ها به دو گروه تقسیم شده اند :مورد اول کمپلکس های دهنده یکسان با گیرنده متفاوت ; ومورد دوم کمپلکس هایی با گیرنده یکسان و دهنده متغییر

کلیدواژه ها : پیوند هیدروژنی ، پیوند هالوژنی ، پیوند لیتیمی ، سمینار ، کارشناسی ارشد، تحصیلات تکمیلی ، رشته شیمی

دانلود

150000ریال

دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد دانلود پاورپوینت پیوند هیدروژنی ، هالوژنی ، لیتیومی مقطع کارشناسی ارشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*