آخرین محصولات

دانلود پایان نامه پخش بار احتمالاتی

دانلود پایان نامه پخش بار احتمالاتی

63 صفحه

دانلود مقاله پخش بار احتمالاتی

دانلود مقاله پخش بار احتمالاتی

چکیده:

هدف از طراحی و بهره برداری از یک سیستم قدرت، تأمین بارهای مورد نیاز شبکه می باشد مطالعه پخش بار به محاسبه کمیت های الکتریکی سیستم قدرت در حالت ماندگار به ازاء بارهای مشخص و معلوم می پردازد. این کمیت ها شامل ولتاژشین ها، قدرت های اکتیرو راکتیو تولیدی ژنراتورها و قدرت های اکتیو و راکتیو جاری در خطوط انتقال می باشند. در حقیقت طراحی و توسعه آینده سیستم با توجه به رشد بار و لزوم اضافه کردن ژنراتورها ترانسفورماتورها و خطوط جدید در سیستم بدون مطالعه پخش بار امکان پذیر نمی باشد. محاسبه پخش بار یکی از اساسی ترین مسائل در صنعت برق است. یکی از روشهای پخش بار استفاده از احتمالات می باشد. در مسئله پخش بار پاسخ تکراری مجموعه بزرگی از معادلات خطی از قسمت های وقت گیر شبیه سازی سیستم های قدرت می باشد عیب اصلی همه روشهای پیشرفته مقدار بسیار زیاد محاسبات مورد نیاز می باشد.

این امر به خاطر عملیات تجزیه، ترکیب و محاسبات ماتریس ژاکوبین می باشد اجرای درست این روش ها در شبکه هایی با ابعاد وسیع ناکارا و منجر به حافظه و زمان محاسبات اضافی می شود. بنابراین نیاز ضروری به یک روش جدید وجود دارد تا بتواند نسبت به روشهای موجود سریعتر حل گردد که می توان با استفاده از منطق فازی به این خواسته رسید. در این پایان نامه یک روش پخش بار احتمالی و یک روش پخش بار با منطق فازی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مفاهیم احتمال، پخش بار احتمالی، منطق فازی، پخش بار با منطق فازی

مقدمه:

تمامی الگوریتم های پخش بار معمولی برای تعیین رفتار و پاسخ حالت ماندگار سیستم های قدرت، بطور تخمینی یک مجموعه ثابتی از پارامترهای ورودی، بارها و تولید ژنراتورها را در هر اجراء در نظر می گیرد اما واضح است که بارها و تولیدها هر کدام متغیرند. در این حالت برنامه باید چندین مرتبه متناظر با تعداد شرایط یا حالات در نظر گرفته شده اجرا شود که این تعداد بخاطر میزان سرسام آور محاسبات و کارآیی تحلیل و ترکیب نتایج محدود می باشد.

یک روش مکمل که علاقه قابل توجهی را به خود جلب کرده است پخش بار احتمالی می باشد در واقع اثرات عدم قطعیت ها بر روی رفتار حالت ماندگار سیستم های قدرت بوسیله این روش تصادفی مشابه محاسبه قابلیت اعتماد ترکیبی ارزیابی می شوند. این روش یک پاسخ پخش بار با ترکیب تکنیک های شبیه سازی مونت کارلو و معادلات پخش بار خطی شده برای سطوح مختلف بار سیستم بدست می آورد در واقع الگوریتم PLF متغیرهای تصادفی ورودی تعریف شده برحسب توابع چگالی احتمال را به تغییرهای تصادفی خروجی به صورت توابع چگالی احتمال تبدیل می کند. با افزایش بارگذاری و بهره برداری سیستم انتقال توان، مسائل مربوط به ناپایداری و افت ولتاژ توجه بیشتر و بیشتری پیدا کرده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که پدیده افت ولتاژ به مسئله حل پخش بار چندتایی مربوط می شود که از غیر خطی بودن معادلات پخش بار نشأت می گیرد. یک روش جدید براساس الگوریتم های ژنتیک برای پیدا کردن پاسخ های پخش بار چند جوابی ارائه شد. الگوریتم های ژنتیک (GAS) یک روش جستجو براساس اصول ژنتیکهای طبیعی و انتخاب طبیعی می باشد.

بخاطر پیچیدگی مسأله، پیش بینی تعداد جوابهای پخش بار که بستگی به پارامترهای سیستم از جمله توپولوژی شبکه، حالت بار و غیره دارند، مشکل است. برای پیدا کردن تمام پاسخ های پخش بار تامورایک تکنیک به کار برده است که بطور سیستماتیک یک مجموعه نقاط اولیه تولید می کند. هالند توانایی اپراتورهای ژنتیک برای تولید مثل (انتشار) بطور نهایی و در حالت موازی بهترین Shemata در سراسر جمعیت، تولید بعد از تولید، نشان داده است. این خاصیت توازی ضمنی نامیده می شود که منجر به تحلیل سریع الگوریتم ژنتیک می شود. اذعان می شود که الگوریتم های ژنتیک الگوریتم های مطلق هستند. آن ها زمینه جاذب بزرگی در حل مسائل می باشند. بهرحال الگوریتم های ژنتیک برای اجرای خوب جستجوی محلی تنظیم شده مناسب نمی باشد. یک راه حل، ترکیب الگوریتم های ژنتیک با روش های محلی قدیمی هنگام پیدا شدن نواحی پاسخ بوسیله الگوریتم های ژنتیک می باشند. برای پالایش کردن نتایج GA بعنوان مقادیر شروع اولیه بکار برده می شود یکی دیگر از روشهای هوش مصنوعی مربوط به توسعه ساختار شبکه عصبی است که به اجرای الگوریتم نیوتون رافسون برای حل معادلات غیرخطی آنالیز پخش بار سیستم قدرت می پردازد. نگوین در سال 1995 کاربرد شبکه های عصبی در آنالیز پخش بار را مطرح کرد. ثابت های وزنی شبکه عصبی از طریق مقادیر عناصر ژاکوبین آنالیز پخش بار نیوتن- رافسون تشکیل می شود. هنگامیکه هاتریس ژاکوبین غیر منفرد است تابع هدف درجه دوم بدست آمده دارای یک مینیمم یکتا و مطلق می باشد. ویژگی اصلی آن ها قابلیت پردازش موازی وسیع ساختار توسعه یافته شبکه عصبی است که باعث استقلال زمان محاسبه آنالیز پخش بار از تعداد گره های شبکه قدرتی است که آنالیز آن انجام می شود. اجرای درست این روشها هنگامی که شبکه ای با ابعاد وسیع وجود دارد ناکارآمد می شود و منجر به حافظه و زمان محاسبات زیاد می گردد

دانلودقیمت : 20000 تومان

فهرست منابع پروژه :

 چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول 4
پخش بار احتمالاتی 4
1-1 مقدمه: 4
1-2 مفاهیم پایه در نظریه احتمال: 6
1-2-1 احتمال پیشامدهای تصادفی: 6
1-2-2 چندین فرمول مهم بر طبق احتمال شرطی: 7
1-2-3 متغیرهای تصادفی و توزیع آن ها: 7
1-2-5 واریانس: 9
1-2-7 توزیع دو جمله ای: 10
1-4 خطی سازی معادله بخش بار: 15
1-4-1 الگوریتم حل به این روش: 18
فصل دوم: 29
منطق فازی و کاربر آن در پخش بار الکتریکی 29
2-1- تئوری فازی 29
2-2- مجموعه های فازی 31
2-4-1- سیستم های فازی: 34
2-4-2- انواع سیستم های فازی: 35
2-4-3- عملیات اساسی بر روی مجموعه های فازی: 36
2-4-4- مفاهیم اساسی مرتبط با مجموعه های فازی: 37
2-4-5- مکمل فازی: 38
2-4-6- اجتماع فازی S- نرم‌ها: 39
2-4-7- اشتراک فازی، t- نرم‌ها: 39
2-4-8- متغیرهای زبانی و قواعد اگر- آنگاه فازی: 40
2-4-9- قیود زبانی: 41
2-4-10- گزاره های فازی: 42
2-5- کاربردهای سیستم های فازی 43
2-5-1- طبقه بندی کاربردهای سیستم های فازی: 43
2-5-2- نحوة استفاده از سیستم های فازی: 43
2-5-3- چند نمونه از کاربرد سیستم های فازی: 44
1) ماشین شستشوی فازی: 44
2) جرثقیل فازی: 44
3) کنترل فازی قطار زیرزمینی: 44
2-5-4- کاربردهایی از منطق فازی در سیستم های قدرت: 44
1) تشخیص عیب نشتی در نیروگاه: 44
2) کاربرد در ترانسفورماتورها: 45
3) مکان یابی بهینة خازن در شبکه های انتقال و توزیع: 45
4) کنترل فرکانس نیروگاه بادی: 45
5) محاسبة هزینة خاموشی: 45
6) بررسی حوادث ولتاژ: 46
7) کنترل دور موتورهای الکتریکی: 46
8) بررسی پایداری سیستم های قدرت: 46
مقدمه: 47
2-6-1- معرفی پخش بار فازی: 47
2-6-2- آنالیز ریاضی پخش بار دکوپله سریع (FDLF): 48
2-6-3- الگوریتم پخش بار فازی FLF: 48
2-6-4- ساختار کنترلر پخش بار فازی FLFC: 50
2-6-5- فازی ساز: 50
نمودار (2-1) تابع عضویت سینگال ورودی 51
2-6-7- پایگاه قواعد: 51
2-6-8- موتور استنتاج: 52
2-6-9- غیرفازی ساز: 52
مراحل و نتایج شبیه سازیها 54
1- سیستم قدرت 12 شینه با شرایط اولیه تصادفی 54
جدول 4-1: نتایج پخش بار سیستم 12 شینه با شرایط اولیه تصادفی 55
2- سیستم قدرت 68 شینه با شرایط اولیه تصادفی 55
جدول 4-2: نتایج پخش بار سیستم 68 شینه با شرایط اولیه تصادفی 55
3- سیستم قدرت 145 شینه با شرایط اولیه تصادفی 55
مقایسه نتایج شبیه سازیها در سه سیستم قدرت با شرایط اولیه تصادفی 56
مقایسه پخش بار سیستمهای 12 و 68 و 145 شینه با شرایط اولیه مسطح 56
سیستم قدرت 12 شینه با شرایط اولیه مسطح 57
سیستم قدرت 68 شینه با شرایط اولیه مسطح 57
سیستم قدرت 145 شینه با شرایط اولیه مسطح 58
مقایسه سه روش در حالت مسطح 58
نتیجه کلی شبیه سازیها 59
فهرست منابع فارسی: 62
منابع لاتین: 63

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*