آخرین محصولات

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی همراه با ترجمه و متن انگلیسی

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی همراه با ترجمه و متن انگلیسی

روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio

Ta e Wa n K i m Hyun-soo Lee Moonseo Park and Jung-Ho Yu Received September 8, 2009/Accepted April 8, 2010

Abstract
Although construction productivity has received a great deal of attention from construction practitioners and researchers, few research efforts have specifically evaluated productivity in the context of the productivity management cycle. Consequently, there is
still a lack of useful indicators for determining which items should be prioritized and improved upon in order to yield the highest benefits from productivity management. In an effort to address this issue, this study proposes the Productivity Achievement Ratio
(PAR), which is a productivity evaluation indicator that will assist in the selection of the most appropriate management items for construction productivity enhancement. Using a multiple linear regression analysis, the process for calculating the PAR is developed, and the applicability of the proposed indicator is verified through a case study of steel erection work. The results of this study indicate that the PAR can aid construction practitioners in achieving more balanced and effective productivity management, even when
management resources are limited.
Keywords: productivity, productivity management, reduction factor, productivity achievement ratio, regression analysis

روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

چکیده

گرچه توجه زیادی ازسوی پژوهشگران متوجه بهره وری ساخت بوده است، تلاش های پژوهشی کمی بطورخاص بهره وری را در زمینه چرخه مدیریت بهره وری ارزیابی کرده اند. در نتیجه، هنوز کمبود شاخص های مفید برای تعیین اینکه چه مواردی می بایست برای دستیابی به بیشترین سود در مدیریت بهره وری اولویت و ارتقا یابند وجود دارد. در تلاش برای پرداختن به این ایده، این تحقیق، نسبت تحقق بهره وری ( PAR) را پیشنهاد می کند که یک شاخص ارزیابی بهره وری است که به ما در انتخاب مناسب ترین گزینه های مدیریتی برای ایجاد بهبود در بهره وری کمک خواهد کرد. با کاربرد تحلیل رگرسیون چند خطی، فرایند محاسبه PAR پیشرفت کرده است و کارایی شاخص معرفی شده از طریق مطالعه موردی کار تاسیسات فولاد تاییدشده است. نتایج این پژوهش نشان میدهند که PAR میتواند به دست اندرکاران ساخت، در دستیابی به مدیریت بهره وری متعادل تر و موثرتر حتی هنگامی که منابع مدیریتی محدود هستند، کمک کند.

کلیدواژه: بهره وری، مدیریت بهره وری، عامل کاهش ، نسبت تحقق بهره وری، تحلیل رگرسیون

دانلودقیمت 14000

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی همراه با ترجمه و متن انگلیسی

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی همراه با ترجمه و متن انگلیسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*