آخرین محصولات
دانلود پایان نامه جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن
جریان هجومی ترانس فرماتور

دانلود پایان نامه جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

دانلود پایان نامه جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

98 صفحه

(( به همراه شبیه سازی این پروژه با نرم افزار متلب))

پروژه کامل جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن همراه با شبیه سازی با نرم افزار متلب و اندازه گیری این جریان و شبیه سازی مقابله با آن در قالب یک فایل ورد و یک فایل شبیه سازی شده متلب که فهرست مطالب این پروژه در ادامه آورده شده است

دانلود

فهرست مطالب

فصل 1-     مباحث پايه. 4

1-1-    جريان هجومی مغناطيس کننده ترانسفورماتور : 4

1-2-     بررسي رياضي جريان هجومي : 9

1-3-     دامنه و مدت عبور جريان هجومي : 10

1-4-     انواع جريان هجومي : 12

1-5-     ثابت زماني مدار ترانسفورماتور در حين عبور جريان هجومي: 14

1-6-     فوران پسماند : ( Residual or Remaining Flux) 15

1-7-     نحوه كنترل و كاهش شدت جريان هجومي : 19

1-8-     مدل كردن جريان هجومي : 23

1-9-     به دست آوردن مشخصه مغناطيسي ترانسفورماتور : 27

1-10-   تشريح مشخصه مغناطيسي مورد استفاده در اين پروژه : 29

1-10-1-     نمايش منحني مغناطيسي با سه خط شكسته : 31

1-10-2-   نشان دادن منحني مغناطيسي ترانسفورماتور به وسيله فرمول : 32

1-11-   اثر تلفات هسته : 33

1-12-   مدار معادل ترانسفورماتور : 34

فصل 2-    مباحث تكميلي.. 41

2-1-     حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور و تاثير جريان هجومي در آن : 41

2-2-     روش‌هاي به دست آوردن مشخصه مغناطيسي فوق اشباع ترانسفورماتور از طريق آزمايش : 45

2-3-     اضافه ولتاژهاي ناشي از جريان هجومي : 50

2-4-     محاسبه اندوكتانس كلي ترانسفورماتور در حالت‌هاي خطي و اشباع : 53

2-5-     نحوه محاسبه هارمونيك‌هاي جريان هجومي : 60

2-6-     روش برازش منحني به منظور پيدا كردن فرمول مناسب براي منحني مغناطيسي : 62

2-7-     بررسي جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي سه فاز تغذيه شده به وسيله منبع با امپدانس زياد…………… 64

فصل 3-    نتيجه‌گيري و پيشنهاداتي براي ادامه كار : 67

3-1-     نتيجه‌گيري : 67

3-2-     پيشنهاداتي براي ادامه كار : 68

فصل 4-   حالت گذراي ترانسفورماتورها : 71

4-1-    طبقه‌بندي حالت گذرا : 71

4-2-    جريان بيش از حد (Over Currents) : 72

4-2-1-     جريان شروع ( جريان هجومي ) ( Starting Current ) : 72

4-2-2-     جريان اتصال كوتاه ناگهاني : 76

4-3-    پديده حرارتي مدار اتصال كوتاه : 78

4-4-    نيروهاي مكانيكي به وجود آمده در زمان اتصال كوتاه ناگهاني :]6[ 78

4-5-    ماهيت و علت اضافه ولتاژها در ترانسفورماتور : 81

4-6-    مدار معادل ترانسفورماتور در حالت اضافه ولتاژ ]16[ : 82

4-7-    توزيع ولتاژ اوليه در طول سيم‌پيچ ترانسفورماتور 85

4-8-    حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژها : 88

فصل 5  

پروژه متلب و چگونگی محاسبات و طراحی.. 90

جریان هجومی در ترانسفورماتورها در متلب… 91

کلیدزنی درلحظه مناسب… 93

نمایش شکل موج ها در زیر دیده می شود: 96

دامنه و ولتاژ فاز A : 98

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*