آخرین محصولات

مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت

مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت

مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت بطور کلي سلول ها به دو گروه عمده پروکاريوت و يوکاريوت تقسيم مي‌شوند. اصطلاح پروکاريوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معني پيش و کاريوت به معني هسته است و يو به معني حقيقي است.

مقايسه(تفاوت) پروکاريوت ها و يوکاريوت ها

يوکاريوت ها

پروکاريوت ها

داراي هسته مشخص و محصور در غشا

فاقد هسته

داراي اندامک هاي غشا دار و مشخص

= دستگاه غشايي دروني

فاقد اندامک‌هاي محدود به غشا است.

اندازه بسيار متنوعي دارند.

اندازه يک سلول پروکاريوت 1 تا 10 ميکرومتر است.

ماده ژنتيکي يک سلول يوکاريوتي عمدتاً در هسته (Nucleus) متمرکز است.

ماده ژنتيکي سلول در ناحيه شبه هسته‌اي موسوم به نوکلئوئيد (Nucleoid) متمرکز شده ‌است.

سلول هاي يوکاريوتي داراي سه نوع  RNA پلي مراز اصلي هستند. البته کلروپلاست و ميتوکندري نيز RNA پلي مراز دارند.

سلول هاي داراي يک نوع  RNA پلي مراز هستند.

ماده ژنتيکي يک سلول يوکاريوتي عمدتاً در هسته (Nucleus) متمرکز است. بخش اندکي نيز درون اندامک‌هاي درون سلولي نظير ميتوکندري، کلروپلاست و گلي‌اکسي‌زوم ديده مي‌شود.

ماده ژنتيکي سلول پروکاريوتي که از لحاظ کميت 700 مرتبه کم‌تر از ماده ژنتيکي نوع يوکاريوتي است.

تاژک سلول يوکاريوتي عمدتاً از جنس پروتئين استوانه‌اي شکل ميکروتوبول است.

تاژک سلول پروکاريوتي از جنس پروتئين فلاژلين است.

تاژک در حال حرکت، داراي حرکت شلاقي است

تاژک در حال حرکت، داراي حرکت چرخشي است

فرايندهاي آندوسيتوز و اگزوسيتوز را فقط در انواع يوکاريوتي مي‌توان يافت

فرايندهاي آندوسيتوز و اگزوسيتوز را نمي‌توان يافت

حجم يک سلول يوکاريوتي هزاران بار بزرگتر از نوع پروکاريوتي است.

حجم يک سلول پروکاريوتي کم است.

فرمانروي :آغازيان -گياهان- جانوران – قارچ ها  در اين گروه قرار دارند.

فرمانروي باکتري ها شاخص‌ترين نوع پروکاريوت ها هستند.

فرايند رونويسي در سلول هاي يوکاريوت کمي پيچيده تر از سلول هاي پروکاريوتي است. داراي اينترون و اگزون

فرايند رونويسي در سلول هاي يوکاريوت کمي ساده تر از سلول هاي يوکاريوتي است. و فاقد اينترون و اگزون(البته در آرکي باکترها استثا)

داراي پروتئين هاي متنوع است و داراي 4 تا 5 نوع هيستون که به DNA  پيوسته اند.

داراي معدودي پروتئين(اکثراً آنزيم) است و فاقد هيستون

داراي پروتئين هاي اکتين يا ميوزين است.

فاقد پروتئين هاي اکتين يا شبه ميوزين

داراي ميکروتوبول است.

فاقد ميکروتوبول

کروموزوم هاي نوکلئوپروتئين دارند.

کروموزوم هاي نوکلئوپروتئين ندارند.

ميتوز و ميوز دارند.

ميتوز ندارند.

ژنوم آن ها بيش از يک مولکول DNA خطي است.

داراي يک مولکول DNA حلقوي

ريبوزوم S80 دارند= بزرگتر و پيچيده تر البته در کلروپلاست و ميتوکندري  از نوع S70 دارند.

ريبوزوم S70 دارند= کوچکتر و ساده تر

سانترومر يا کينه توکور دارند.

سانترومر يا کينه توکور ندارند.

يک يا چند هستک دارند

هستک ندارند.

داراي کيپه هاي متعدد از يک ژن

از هر ژن يکي دارند.

همانندسازي در مواضع متعدد يا داراي چندين دوراهي همانندسازي

يک نقطه شروع همانندسازي دارند. و دوجهتي

سنتز همه زنجيره هاي پلي پپتيدي با متيونين فرميله نشده آغاز مي شود.

سنتز همه زنجيره هاي پلي پپتيدي با متيونين فرميله آغاز مي شود.

رديف هاگنس (TATA  )، راه انداز (پروموتور) RNA پليمراز2 است که به رديف پرينبو در پروکاريوت ها شباهت دارد.

رديف پرينبو(TATAATG  ) در نزديکي نقطه آغاز راه انداز (پروموتور) جاي دارد.

معمولاً در انتهاي 5 پريم mRNA کلاهک وجود دارد.

کلاهک يا cap وجود ندارد.

به دو انتهاي mRNA پروتئين هاي پيوسته  متفاوت متصل است.

فاقد پروتئين هاي پيوسته به انتهاي mRNA است.

اکثراً رديف پلي A  بلندي در انتهاي 3پريم در mRNA داند.

وجود رديف پلي A در انتهاي 3پريم در mRNA نادر است.

mRNA منحصراً(مونو سيستروني) يا تک ژني است.

mRNA چندژني(پلي سيستروني) در آن‌ها متداول است.

 

مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت مقايسه ساختمان سلول پروکاريوت و يوکاريوت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>