آخرین محصولات

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون MCQ دریافت پکیج پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون فرم کوتاه پرسشنامه به منظور سنجش باورهای فراشناختی ساخته شده است . این پرسشنامه ۳۰ آیتم دارد و هر آزمودنی به آیتم ها به صورت چهار گزینه ای ( از موافق نیستم تا خیلی موافقم) پاسخ می دهد. این پرسشنامه پنج مولفه اعتماد شناختی ، باورهای مثبت در مورد نگرانی ، خود آگاهی شناختی ، باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر و باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکار را می سنجد. فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است.این مفهوم…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.89 ( 7 امتیازات)
0

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون MCQ

دریافت پکیج پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون
فرم کوتاه پرسشنامه به منظور سنجش باورهای فراشناختی ساخته شده است . این پرسشنامه ۳۰ آیتم دارد و هر آزمودنی به آیتم ها به صورت چهار گزینه ای ( از موافق نیستم تا خیلی موافقم) پاسخ می دهد. این پرسشنامه پنج مولفه اعتماد شناختی ، باورهای مثبت در مورد نگرانی ، خود آگاهی شناختی ، باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر و باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکار را می سنجد.
فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است.این مفهوم دربرگیرنده دانش، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز،۲۰۰۰). دانش فراشناختی اطلاعاتی است که شخص در مورد شناخت خود و راهبردهای یادگیری دارد و نظارت فراشناختی به دامنه ای از کارکردهای اجرایی، نظیر توجه، کنترل ، برنامه ریزی و تشخیص خطاها در عملکرد اشاره دارد
فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- MCQ)،شامل 30 سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(2004)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، 1997،1995؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،2004 ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREFولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، 1387؛ به نقل از تیموری ، 1388).

جهت دانلود پرسشنامه ولز و هاتون کلیک کنید

این پرسشنامه شامل 5خرده مقیاس به شرح زیر است :
1-اعتمادشناختی .5عبارت : (7-16-23-25-29).
عباراتی مثل : من به حافظه ام اعتماد ندارم – من حافظه ضعیفی دارم .
2- باورهای مثبت در مورد نگرانی . 6 عبارت : (1-6-9-18-22-27) .
عباراتی مثل : نگرانی به من کمک می کند تا مشکلاتم را حل نمایم – من باید نگران باشم تا بتوانم مرتب بمانم .
3- وقوف شناختی . 7 عبارت : (2-4-11-12-15-17-30) .
عباراتی مثل : من توجه دقیقی به شیوه کارکرد ذهنم دارم – من دائما افکارم رابررسی می کنم .
4- افکار خطرناک و کنترل ناپذیر . 9 عبارت :(3-5-6-8-10-13-14-20-28) .
عباراتی مثل : زمانی که نگرانی ام شروع می شود نمی توانم آن را متوقف کنم – من نمی توانم افکار نگران کننده ام را نادیده بگیرم .
5- نیاز به کنترل افکار . 4 عبارت : (19-21-24-26) .
عباراتی مثل : عدم توانایی در کنترل افکارم نشانه ضعف من است – من به خاطر عدم کنترل افکارم قابل اعتماد مجازات خواهم شد (کارت رایت هاتون و ولز،1997؛ ولز و پاپاجوجیو ، 1999؛ ولز و کارتر ، 2001؛ به نقل از ولز ، 2001) .
پاسخ ها در این مقیاس براساس مقیاس 4 درجه ای لیکرت (موافق نیستم (1) ،کمی موافقم (2) ، نسبتا موافقم (3) ، کاملا موافقم (4) ) محاسبه می شوند . حداقل نمره کسب شده در این آزمون 30 سوالی برابر 30 و حداکثر آن برابر 120 می باشد . نمره کل برای فراشناخت با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید .
پرسشنامه 30- MCQ دارای پایایی و روایی قابل قبولی می باشد . پایایی به دست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها در دامنه 72/0 تا 93/0 و پایایی بارآزمایی برای نمره کل ، بعد از 22 تا 118 روز ، 75/0 و برای خرده مقیاسها 59/0 تا 87/0 گزارش شده است (کارت رایت هاتون و ولز،2004؛ به نقل از ایراک و تاسون ، 2008) .
در ایران ، شیرین زاده دستگیری (1385) ، ضزیب همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه 71/0 تا 87/0 و پایایی بازآزمایی این آزمون را در فاصله 4 هفته برای کل مقیاس 73/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه 59/0 تا 83/0 گزارش کرد . همبستگی کل مقیاس با مقیاس اضطراب خصلتی 43/0 و همبستگی خرده مقیاس ها را در دامنه 58/0 تا 87/0 بود .
میزان ضریب پایایی بدست آمده در این پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای راهبردهای فراشناختی بدین شرح است : اعتماد شناختی (69/0) ، باورهای مثبت در مورد نگرانی (71/0) ، وقوف شناختی (86/0)، افکار خطرناک و کنترل ناپذیر(78/0)، نیاز به کنترل افکار(81/0) .

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*