آخرین محصولات

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس  دانلود پایان نامه کامل با فرمت ورد 118 صفحه چکیده:تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است. تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 3.99 ( 4 امتیازات)
0

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

 دانلود پایان نامه کامل با فرمت ورد 118 صفحه

برای دانلود پایان نامه کلیک کنید

چکیده:تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد که این موانع یا به حکم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است که که موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است که در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.تهاتر دارای آثاری است که مهم ترین این آثار سقوط دین است که سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یکسان است. یکی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است که در آئین دادرسی مدنی دارد که در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. که ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.فصل اول: کلیات1-1- بیان مسألهتهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. که این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شکلی ) بپردازیم.که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.2

-1- اهداف تحقیقدانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.3-1-

اهمیت تحقیقدر دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند

پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق): 1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟3-

ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

فرضیه ها1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.

تعاریف اصطلاحاتتهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگرتقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایطتساقط: از بین رفتن متقابل دیوندین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشددین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.تادیه دین: پرداخت دین،استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار7-1- پیشینه تحقیقدر زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.پایان نامه های در این زمینه کار شده است است که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده است و هیچ کدام تطبیقی کار نشده است. که سعی بر این است در بخش داخلی از این منابع استفاده شود.در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را عمل حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف است نیز بررسی شده است. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در تحقیق خود آورده و مختصرا مطالعه شده است. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل است.

8-1- روش کار1-8-1- نوع روش تحقیقتحلیلی- تفسیری

2-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چكيده ……………………..  1

 

فصل اول

1-1 بيان مسئله ………………………  4

1-2 اهداف تحقيق ……………………………………..  4

1-3 اهميت تحقيق ………………………………………  4

1-4 پرسش اصلي …………………………………  5

1-5 فرضيه­ها …………………………………..  6

1-6 تعاريف اصطلاحات ………………………………..  6

1-7 پيشينه تحقيق ……………………………….  6

1-8 روش كار ……………………………………….  7

1-8-1 نوع روش تحقيق …………………………….  7

1-8-2 روش و ابزار گردآوري …………………………  7

 

فصل دوم

2-1 مقدمه …………….9

2-2 تعريف تهاتر ………………………………………  10

2-2-1 معناي لغوي در ايران …………………………………………  10

2-2-2 معناي لغوي در انگليس…………………………….. 11

2-2-3 معناي حقوقي ……………………………………..  11

2-3 ماهيت تهاتر ………………………………………………..  13

2-3-1 حقوق ايران ………………………………………….  13

2-3-2 ماهيت تهاتر در حقوق انگليس ……………………………..  13

2-4 فايده تهاتر …………………………………………….  14

2-4-1 ايفاي دين …………………………….  15

2-4-2 تضمين ……………………………….  16

2-5 انواع تهاتر ……………………………………………  18

2-5-1 حقوق ايران ………………………………..  18

2-5-2 حقوق انگليس …………………………….  22

2-6 سير تحول تاريخي تهاتر ………………………………  25

2-6-1 در حقوق………………………  25

2-6-2 در شرع اسلام ………………………………..  28

2-6-2-1 شهيد ثاني …………………………………  28

2-6-2-2 شيخ انصاري ………………………………  29

2-6-2-3 شيخ محمدحسن نجفي ………………………………  29

 

فصل سوم: شرايط تهاتر قهري

3-1 تقابل …………………………………….  32

3-2 معين بودن دين موضوع تهاتر در فرض تعدد ديون ………………  36

3-3 كلي بودن …………………………………………………..  40

3-4 يكسان بودن جنس و وصف دو دين ………………………………..  41

3-5 اتحاد زمان تأديه دو دين ………………………………………  45

3-6 اتحاد مكان تأديه دو دين ………………………………..  49

مواردي كه براي وقوع تهاتر شرط نيست …………………………  52

3-7 مسلم و معين بودن دو دين ………………………………  52

3-8 حال بودن دو دين ……………………………………………….  55

3-9 يكي بودن منشأ دو دين …………………………………….  56

3-10 يكي بودن از حيث تضمينات و مستندات ………………….  57

3-11 اراده و اهليت طرفين ……………………………………  58

3-12 استناد به تهاتر ………………………………………….  59

 

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادي …………………………….  63

4-2 توافق طرفين قبل از تهاتر ……………………….  65

4-3 توافق طرفين بعد از اجتماع شرايط ………………………  66

4-4 موانع قانوني …………………………………………  69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به يكي از ديون ………………………………….  70

4-6 مرور زمان …………………………………………………………..  74

4-7 مواردي كه بايد دين به طور واقعي به طلبكار پرداخت شود …………………………………………..  81

 

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئين دادرسي مدني

آثار تهاتر ………………………………….  89

5-1 سقوط دو دين ………………………………  89

5-2 سقوط دو دين بعد از اجتماع شرايط …………………………..  91

5-3 زوال تضمينات ……………………………………………..  92

5-4 قطع جريان مرور زمان …………………………………..  95

آئين دادرسي تهاتر ………………………………………………………..  96

5-5 تهاتر دعوي يا دفاع ؟ ……………………………………..  96

5-6 تفاوت دعواي تهاتر با دفاع متقابل ………………………..  98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………  99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا ……………………….  102

5-9 محدوده زماني طرح دعواي تهاتر ……………………….  103

5-9-1 مرحله بدوي ………………………………………………  103

5-9-2 مرحله تجديدنظر ……………………………..  104

5-10 تهاتر خسارات دادرسي ……………………………….  105

5-11 مسائل صلاحيتي ……………………………………….  106

 

نتيجه­گيري ………………………………………..  107

پيشنهادات ………………………………………….  109

منابع …………………………………………..  110

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*