آخرین محصولات

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی

در قالب یک فایل ورد

مقدمه

در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروزی بعضی از سازمان ها موفق و اثربخشی و بعضی دیگر ناموفق و اثربخش هستند، آنچه مسلم است، عوامل مختلفی در موفقیت و اثربخشی و بعضی دیگر ناموقو غیراثربخش هستند،آنچه مسلم است عوامل مختلفی در موفقیت و اثربخشی و اثربخشی سازمانها تاثیر دارد. تعدادی از عوامل خارج از کنترل سازمان هستند. یکی از این عوامل، ساختار سازمانی می باشد.به طور کلی ساختار و تشکیلات اداری در هر سازمانی به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله ای است برای دستیابی به اهداف سازمان برای اجرای موثر و موفقیت آمیز وظایف، هر سازمان باید دارای ساخت سازمانی و تشکیلات موثر باشد. به طوری که وظایف و مسئولیت هابه وضوح بین واحدهای مختلف تقسیم شده و و به آنها قدرت اختیار در برابر مسئولیت و وظایف داده شود. ساخت سازمانی و تشکیلات غیراثربخش غالبا عامل عمده و مهمی در عدم اثربخشی و نارسایی تصمیم گیری در هر سازمان محسوب می شود. همچنین درک هدف های سازمان از نخستین گامهایی است که باید در راه درک اثربخشی سازمان برداشت هدف های سازمان باید نشان دهنده علت وجودی آن و آنچه که در پی دستیابی به آن است، باشد. گفته شد یکی از مشکلات اساسی بر سر راه اثربخشی سازمانها، مسائل اختیاری است. به گونه ای که ساختارهای سازمان ها، ساختارهای کهنه و مبتنی بر مفروضات سنتی است که با وظایف فعلی آنهاسازگاری نداشته، پویایی و تحولات محیط امروزین را مد نظر قرار نداده وعلاوه بر آن مطابق نیازهای کنونی جامعه فعلی نیز نبوده و به ابعاد انسانی و انگیزش نیروی کار توجهی نکرده است. باتوجه به اینکه یکی از وظایف مدیران سازماندهی است و سازماندهی نیز فرآیندی نیز فرآیندی پویاست لذا باید این ساختار با توجه به تغییرات عمده محیطی نیز اصلاح گردد و سازماندهی مجدد متناسب با متغیر ها و عوامل استراتژیک نیز همگام با تغییرات صورت پذیرد.

 جهت دانلود پایان نامه کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-2- تعریف موضوع تحقیق.. 3

پرسش اصلی تحقیق.. 4

سوالات فرعی تحقیق.. 4

1-3- اهمیت موضوع.. 4

1-4- سابقه تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-6- فرضیات تحقیق.. 6

1-6-1- فرضیات اصلی.. 6

1-6-2- فرضیات فرعی.. 6

1-7- قلمرو تحقیق.. 7

1-8- محدودیت های تحقیق.. 7

1-9- روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 8

1-10- تعریف واژه ها 8

1-10-1- اثربخشی سازمانی.. 9

1-10-2- ساختار سازمانی.. 9

1-10-3- پیچیدگی.. 9

1-10-4- رسمیت.. 9

1-10-5- تمرکز. 10

1-10-6- انسجام و هماهنگی.. 10

1-11 مدل مفهومی.. 10

فصل دوم. 13

پیشینه تحقیق و مبانی نظری.. 13

2-2 اثربخشــــی (Effectiveness). 15

2-3 تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی.. 15

2-4 پیشینه تحقیقات صورت گرفته : 54

2-5 تعاریف اثربخشی سازمانی.. 16

2-6-2 شاخص های کارایی عمومی.. 18

2-6-2 شاخص های اثربخشی.. 18

2-7 تقاوت اثر بخشی مدیریت و اثر بخشی سازمان.. 19

2-8 رابطه کارآیی با بهره ‌وری و اثربخشی.. 20

2-9 عوامل مؤثر در کارآیی.. 21

2-11 روش های سنجش اثر بخشی.. 22

2-12 اهمیت اثر بخشی سازمانی.. 26

2-13 مدل‌های اثربخشی سازمانی.. 34

2-14 ادغام معیارهای اثربخشی.. 39

2-15-1 هدف های سازمانی. 39

2-15-2 ماموریت.. 40

2-15-3 هدف‌های عملیاتی. 40

2-15-4 مقصود از هدف.. 41

2-19-1 روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع. 50

2-19-2 روش مبتنی بر ارش های رقابتی.. 53

فصل سوم. 57

روش تحقیق.. 57

3-1-نوع تحقیق.. 58

3-2- جامعه آماری.. 58

3-3- نمونه آماری.. 58

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 58

نتیجه آزمون مربوط به اثر بخشی سازمانی.. 61

نتیجه آزمون مربوط به اثر بخشی سازمانی.. 61

-نتیجه آزمون مربوط به ساختار سازمانی.. 61

-نتیجه آزمون مربوط به دلایل پیشنهادی.. 61

3-5- ضریب همبستگی.. 62

فصل چهارم. 66

تجزیه و تحلیل داده ها 66

4-1- آمار توصیفی.. 67

جدول 4-1- میزان سابقه کاری جامعه آماری.. 68

4-1-1- آمار توصیفی داده های حاصل از پرسش نامه. 68

4-2- آزمون فرضیه ها(آمار استنباطی). 72

4-2-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 73

4-2-2- آزمون فرضیه دوم. 73

4-2-3- آزمون فرضیه سوم: 74

4-2-4- آزمون فرضیه چهارم. 74

فصل پنجم. 77

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77

5-1-نتیجه گیری.. 78

5-2- پیشنهادات.. 80

فهرست منابع و ماخذ. 83

پیوست ها 85

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی  دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی  دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمان در اداره جهاد کشاورزی  

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*