آخرین محصولات

مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر

مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر

چکیده

مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر :زمینه و هدف: ترمیم فتق اینگوینال یکی از شایع ترین اعمال جراحی است. روش های مختلفی برای ایجاد بی حسی برای این پروسیجر وجود دارد. در سال های اخیر، در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از روش بی حسی موضعی در اعمال ترمیم فتق اینگوینال سیر صعودی و استفاده از روش بی حسی نخاعی سیر نزولی داشته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع انواع روش های بی حسی مورد استفاده در ایران برای عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال انجام شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، داده ها از دفاتر ثبت اعمال جراحی انجام شده در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر در بین سال های 1391 تا 1393 استخراج شدند. این داده ها عبارت بودند از ویژگی های دموگرافیک، نوع بیحسی، طول مدت جراحی، نوع جراحی، یک طرفه یا دوطرفه بودن فتق، اینکارسراسیون، عود هرنی و در نهایت نام جراحی و متخصص بیهوشی مسئول. از آزمون های آماری مناسب جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.

یافته ها: بیماران شامل 142 مرد  (83.5) با میانگین سنی 45.3 سال و 28 زن  (16.5%) با میانگین سنی 49.5 سال بودند. از بین کل بیماران، 160 بیمار  (94.1%) به صورت باز تحت عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال قرار گرفتند و 10 بیمار  (5.9%) از طریق لاپاروسکوپی مورد عمل قرار گرفتند. پنجاه و شش درصد اعمال ترمیم فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی، 43 درصد تحت بی حسی نخاعی و کمتر از یک درصد تحت بی حسی اپیدورال یا سداسیون انجام شده بود. همراهی معنی دار آماری بین جنس و روش بی حسی انتخابی وجود داشت، به طوریکه شیوع استفاده از بی حسی نخاعی در زنان پایین تر از مردان بود  (18.5% در مقابل 48.2%، 0.003p =).

نتیجه گیری: با وجود فواید مستند بی حسی انفیلتراسیون موضعی در کاهش درد بعد از عمل و موربیدیته مرتبط به بی حسی  (همچنین هزینه های پیرامون عمل) در بیمارانی که تحت هرنیورافی اینگوینال قرار می گیرند، در مرکز ما از این روش بی حسی استفاده نمی شود.

کلیدواژگان: بی حسی موضعی، بیهوشی عمومی، بی حسی نخاعی، ترمیم فتق اینگوینال

مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر 

چکیده1
فصل 1. مقدمه3
1-1. بیان مسأله4
1-2. عمل کنونی5
1-3. بی حسی انفیلتراسیون موضعی6
1-3-1. امکان پذیری …………………………………………….6
1-3-2. موربیدیته …………………………….6
1-3-3. رضایت بیمار ……………………………………………7
1-3-4. مسایل مربوط به هزینه ……………7
1-3-5. خطر عمل مجدد ……………………….8
1-3-6. درد زودرس بعداز عمل ……………9
1-4. بیحسی رژیونال10
1-5. بیهوشی عمومی11
1-6. دلایل انتخاب موضوع12
15
فصل 2. بررسی متون16
2-1. مطالعات منتشر شده به فارسی17
2-2. مطالعات منتشر شده به انگلیسی20
فصل 2. مواد و روش ها26
3-1. نوع مطالعه27
3-2. جامعه مورد مطالعه27
3-3. معیارهای ورود به مطالعه27
3-4. حجم نمونه27
3-5. مکان و زمان انجام مطالعه28
3-6. روش جمع آوری داده ها28
3-7. جدول متغیرها29
3-8. روش اجرا …………..…………….…..30
3-9. ملاحظات اخلاقی ……………………………30
3-10. تغییرات نسبت به فرم پیشنهادی پایان نامه ……………….31
فصل 4. یافته ها ………………………32
فصل 5. بحث و نتیجه گیری ………………….49
5-1. بحث …………………………………………………50
5-2. نتیجه گیری ……………………………………55
منابع ………………………………………………….56
چکیده انگلیسی ………………………………………………..63